NET AFSCHRIFT VAN CORBELIS VAN ALKEMADE                                   

 

 

RIJMKRONIEK VAN KLAAS KOLYN

 

cold case onderzoek naar het auteurschap

 

Abt Nicolaas van Sassenheim (ca. 1200-1269, abt 1263-1269).

 

 

 

 

NET AFSCHRIFT

 

 

3. ROTTERDAMS AFSCHRIFT A (Hand: Cornelis van Alkemade, aantekeningen: Pieter van der Schelling).

OCTAVO AFSCHRIFT (NET AFSCHRIFT) VOOR EIGEN GEBRUIK

Titel: Dat Geschichte Historiael-Riim der Graaven van Holland door Broeder Nicolaes Kolyn van Egmond. Uit het oorspronkelyke of een zeer oude en de eenigste voor zoo veel men overal heeft kunnen te weeten komen, overgebleven Kopy nageschreeven door K. van Alkemade met Aantekeningen van P. van Der Schelling. Subtitel: Historiael-Rijm van Br. Nicolaes Kolijn van Egmond.

CORNELIS VAN ALKEMADE > 1737 PIETER VAN DER SCHELLING > 1751 SALOMON BOSCH > 1808 C. VAN VOLLENHOVEN > 1848 [AUCTIE J. DE VRIES, A. BRONDGEEST EN C.F. ROOS TE AMSTERDAM (cat. p.14 nr. 75. Z90)] GEMEENTE-ARCHIEF ROTTERDAM (HANDSCHR. NR. 139).

NB. ADRIAAN KLUIT DEED OP 29 MAART 1777 TEN HUIZE VAN SALOMON BOSCH ONDERZOEK NAAR DE DAAR AANWEZIGE AFSCHRIFTEN. DIT AFSCHRIFT WAS DAAR TOEN AANWEZIG. DIT AFSCHRIFT IS GEBRUIKT VOOR HET AFSCHRIFT VOOR ANTONIUS MATTHAEUS III, HIER GENAAMD HAAGS AFSCHRIFT (4.)

‘s Lants geschichten wil ic oirconden

 

Verslag van Adriaan Kluit:

 

Ik vond dan, aldaar, een Boekje, in een wit hoorne bandje in 8vo., waar achter geschreven stond: [p. 143] MS. Rijmkronijk van Klaas Kolyn. van buiten om was een papier geslagen, met het woord KOLYN. Binnen 't zelve las ik, aan 't hoofd, deze woorden:

Antonius Aprutinus Episcopus, Libr. De rebus gestis Brachii.

en op den kant stond geschreven:

apud Du Cange Glossar., in Praefat. p. 54.- [I.64.]

„Exstant monumenta maiorum, quae etsi non accurate magnificeque scripta sunt, continent tamen aliquid quod legi possit, et sunt cognitione dignissima, iis praesertim, qui non tam scriptorum elegantiam desiderant."

Op de volgende bladzijde, ter linker zijde, vond ik, met de hand van den Heer P. van der Schelling, deze woorden: Uit het oorspronkelijke, of een zeer oude, en de eenigste voor zoo veel men overal heeft kunnen te weten koomen, overgebleven Kopij, nageschreven door K. van Alkemade [p. 144] met aanteekeningen .... van P. van der Schelling. (4) Hierop begint de Kronijk zelve, geschreven met de loopende hand van den Heer K. Van Alkemade van fol. 1-28. Vooraf staat:

Historiael-Rijm, van Br. Nicolaes Kolyn van Egmond.

En vangt dus aan:

s' Lants geschichten wil ic oirconden,

zoo ic heb gescriban vonden

in den Kloestre te hegmunde

zo bis t' ons die boeken gunden

die daar zin van alde tiden

cortelic van vele striden.

De Heer van der Schelling heeft, naar 't mij toeschijnt, bij dit MS. aangeteekend de verscheidenheden, die hij bij Dumbar Analect. Med. Aevi, D. I. bl. 247., ontmoette; bij voorbeeld:

[p. 145]

r. 1. ic. D. ix, en dit overal.

r. 2. t. D. gescriben, ook vs. 157;

Het Werk beloopt aldaar een aantal van 1198 Dichtregels, en dus 3 meerder dan in de uitgave van van Loon; en 2 meerder dan bij Dumbar, indien ik wel geteld hebbe (5).

De Heer Alkemade, in de Afteekeningen zeer naaukeurig en kundig, heeft op 't slot deze teekening der letters,

C scptu. . manum

Nicolai Colini in Hegmunt.

Waaronder, wel ter zake, van der Schelling aangeteekend heeft:

‘Dumbar leest:

escriptum est per manum

Nicolai Colini in Hegmont’

't Zelfde heeft ook Van Loon uit Dumbar. Doch 't is klaar, dat de teekening dier Verkortletter C medebrengt conscriptum.

[p. 146] Zie daar alles, wat ik van dit 8°. Werkje aanmerkenswaardig hebbe opgeteekend; ‘t is mij voorgekomen, dat dit of het eerste of een der Afschriften zij, 't welk Alkemade gemaakt heeft uit het Afschrift, 't welk wij naderhand vinden zullen, dat hem door eenen Regnerus De Graaf gezonden was; en waarom dan ook te recht, hier boven, bij van der Schelling gezegd wordt, dat het door Alkemade is na-geschreven.*

 

* Aan dit nette afschrift is het ruwe afschrift voorafgegaan, dat Dumbar gebruikte voor zijn publicatie (1719). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.klaaskolijnnet.nl © 2009